Voda je budúcnosť. My ju tvoríme.

Vitajte v BHU Umwelttechnik GmbH

 

Zvyšovanie nedostatku vody vo svete si vyžaduje trvalé riešenia v súvislosti s suchom, rastom obyvateľstva a zastaranou infraštruktúrou. BHU Umwelttechnik GmbH ponúka najnovšie technológie, procesy a systémy na úpravu vody, čistenie odpadových vôd a kalov.

BHU Umwelttechnik GmbH pokrýva celé spektrum procesov a technológií na úpravu vody a kalov pre komunálne a priemyselné aplikácie - pre nové zariadenia, ako aj pre modernizáciu existujúcich zariadení. Naše know-how nás činí spoľahlivým partnerom, ktorý vás podporuje vo všetkých fázach projektu, od plánovania až po pripravenú prevádzku.

 

Naša domovská stránka poskytuje prehľad o našej ponuke služieb a našich kľúčových kompetencií v oblasti procesného inžinierstva a projektového manažmentu vodných technologických zariadení.

Naši inžinieri sa špecializujú na fyzikálne, chemické, biologické a tepelné aspekty procesov vodných technológií a poskytujú vám najlepšie riešenie pre vašu prácu. Stanovíme optimálne etapy spracovania a integrujeme ich do komplexnej, technicky a ekonomicky optimálnej technológie.

Know-how a dlhoročné skúsenosti našich zamestnancov nám umožňujú spracovávať všetky druhy vodných zdrojov a vyrábať požadovanú kvalitu vody. Naše vlastné spektrum technológií ponúka pre toto všetky potrebné predpoklady.

 

Tešíme sa na Váš osobný kontakt.

BHU Umwelttechnik GmbH

Environmental Technology – Water and Sludge

Ú P R A V A

V O D Y

Č I S T E N I E

O D P A D O V E J 

V O D Y

S P R A C O V A N I E  

 

K A L U

P R I E M Y S E L 

K O M U N Á L N E

Environment, Security, Quality.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

BHU Umwelttechnik GmbH | Einsteinstraße 57 | 71229 Leonberg | Germany | info@bhu-et.de

Company of the Almawatech Group, Babenhausen