Know-How

Spoločnosť BHU Umwelttechnik GmbH má hlboké know-how a je predurčená riešiť takmer všetky technológie a procesné požiadavky vo výrobe vody, odpadových vôd a kalov pri dimenzovaní a realizácii. Okrem toho používame pokrokové a unikátne technológie pre chemicko-fyzikálne, biologické a tepelné aplikácie.

V niektorých aplikáciách - ako napríklad vysokovýkonný vločkovací a sedimentačný reaktor LHPS - spoločnosť BHU Umwelttechnik GmbH vydala v niekoľkých krajinách technologické licencie.

 

BHU Umwelttechnik GmbH má bohaté skúsenosti s technológiou LHPS a BAF aplikovanou na komunálne a priemyselné aplikácie na čistenie odpadových vôd.

Proces StR navyše ponúka komplexné možnosti spracovania komunálnych splaškových kalov s týmito výhodami:

- najvyššia výroba elektrickej energie

- výroba popola namiesto zvyšného odpadu

- obnova živín ako fosforu a dusičnanov ako hodnotných hnojív

Procesy

Čistenie (LHPS)

Reaktor LHPS - Precipitácia, flokulácia, sedimentácia, čírenie a zahusťovanie kalu v kompaktnej štruktúre

Vysoká stabilita procesu aj pri meniacom sa stave surovej vody

Vysoká kvalita odtoku

Vysoká koncentrácia kalu (nevyžaduje sa žiadne ďalšie zahustenie)

Minimálna potreba miesta (<35% v porovnaní s bežnými riešeniami)

Biologically Aerated Filtration (BAF) – Biofiltration

(BAF-C/N/DN)

BSK & COD - odstraňovanie, nitrifikácia, denitrifikácia odpadovej vody a znečistenej povrchovej vody
Biológia a retencia kalu v kompaktnej štruktúre 

Vysoký biologický výkon

Plnoautomatická prevádzka so záťažovým spätným preplachom

Modulárna viacstupňová štruktúra na odstraňovanie uhlíka, nitrifikáciu a pre-denitrifikáciu

Požiadavka na priestor <50% v porovnaní s konvenčnými systémami
 

Možné je úplné zastrešenie

Gravity Filtration (SMF/MMF)

Jednoduchá alebo multimediálna filtrácia na odstránenie častíc a nerozpustných látok

Vynikajúca retencia tuhých látok s vysokou absorpčnou kapacitou

Plnoautomatická prevádzka so záťažovým spätným preplachom

Modulárny dizajn s kompaktných rozmerov

,,Biologically activatable (BIOpolishing),, Tzv. Leštenie vody ako dodatočna po-úprava

Možné je úplné zastrešenie

BiosS-Treat®-Filtration / Reverse Osmosis (RO) 

 

Patentovo chránený proces / Biologicky aktivovaná filtrácia médií a dávkovanie biostatik, TOC odstránenie biofilmu pred reverznú osmózu Prevencia biologického znečistenia - ,,biofauling,,

Drastické zníženie intervalov čistenia systémov reverznej osmózy (CIP) na použitie povrchovej vody

Maximálna životnosť membrán reverznej osmózy

Významné úspory prevádzkových nákladov a ochrana životného prostredia

Environment, Security, Quality.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

BHU Umwelttechnik GmbH | Einsteinstraße 57 | 71229 Leonberg | Germany | info@bhu-et.de

Company of the Almawatech Group, Babenhausen