Úlohy a technológie spracovania

Ú P R A V A   P I T N  E J   V O D Y 

Ú L O H Y

Poskytovanie najvyššej kvality pitnej vody, nerušené, bez baktérií a vírusov, bezfarebné a bez zápachu
Pre všetky kvality surovej vody (podzemná voda, povrchová voda, slaná voda)

T E C H N O L Ó G I E

 

Screening (hrubé / jemné sitá)
Vyčistenie (koagulácia, flokulácia, zrážanie, sedimentácia)
Filtrácia (jedno / dvojité / médium / kazety / ultrafiltracia)
Odsoľovanie (membránové technológie, IEX, odparovanie)
Úprava (dezinfekcia, upravenie pH atď.) 

P O D R O B N O S Ť

Podľa najprísnejších štandardov pitnej vody

P R I E M Y S E L
K O M U N Á L N E 
P O S K Y T O V A N I E   P R O C E S N E J   V O D Y

Ú L O H Y

Úprava riečnych vôd
Zmäkčovanie a demineralizácia 

T E C H N O L Ó G I E

… už čoskoro…

P O D R O B N O S Ť

… už čoskoro…

Č I S T E N I E  O D P A D O V E J   V O D Y

P R I E M Y S E L N É   O D P A D O V É   V O D Y

Viacstupňové čistenie odpadových vôd najmä pre petrochemický priemysel, oceliarsky priemysel, výrobu papiera a celulózy, potravinársky priemysel
Obnova vody z procesnej vody a čistenej odpadovej vody
Kompletná uzavretá cirkulácia odpadovej vody (vypúšťanie nulou kvapalinou)

K O M U N A L N E   O D P A D O V E   V O D Y


Chemicko-fyzikálne predčistenie
biologického odstraňovania fosforu
Nitrifikácia a denitrifikácia, klasické metódy
a ako viacstupňová biofiltrácia

Filtrácia pomocou piesku a aktívneho uhlia (4. stupeň čistenia)

Ú L O H Y

Úprava odpadových vôd do odpadových vôd podľa
najnovších technológií

 

T E C H N O L Ó G I E

Screening ( rotačné sitá )
Odstraňovanie štrku / piesku / oleja
Primárne čistenie
Biologická uprava
Sekundárne Čistenie
Tepelné spracovanie (vypúšťanie nulovej kvapaliny, odparovanie)
Spracovanie kalu 

P O D R O B N O S Ť

Technológia biologickej filtrácie s prevzdušnením (aerobické) a bez prevzdušnenia (anaerobické) pre dosiahnutie najlepších výsledkov a to všetko z najmenším pomerom pôdorysu ku spracovanému objemu vody.
 
Sekundárne čistenie pomocou ozónovej biofiltracie, aktívneho uhlia a pieskovej filtrácie s biologickou aktiváciou (BioS-Treat) na regeneráciu vody na báze RO pre úplne bezvodnú cirkulačnú filtráciu (nulová kvapalina); posledné etapy úpravy (leštenie vody) komunálnych čistiarní odpadových vôd (odstránenie stopového znečistenia) 

P R I E M Y S E L
K O M U N Á L N E 
S P R A C O V A N I E   K A L U

Ú L O H Y

 

Po-Úprava akéhokoľvek kalu

T E C H N O L Ó G I E 

Chemická úprava (neutralizácia)
Spracovanie chemických kalov (úprava)
Mech. Spracovanie kalu (zahustenie, odvodnenie)
Biologické / tepelné spracovanie kalu (trávenie, sušenie,
Odvodnenie a sušenie pri nízkych teplotách 

P O D R O B N O S Ť

Nový: proces biologickej tepelnej kombinácie splaškových kalov pre optimálne využitie energie, recykláciu a úplnú prevenciu vzniku odpadu prostredníctvom výroby hnojivových základov

P R I E M Y S E L
K O M U N Á L N E 
E N E R G E T I C K Ý   P R I E M Y S E L

Chladiaca vežná voda, prívod vody z kotlov,
leštenie kondenzátu, čistenie odpadových vôd
(pre uhoľné elektrárne) 

 

Projektovanie, inžiniering a servis vodných a čističiek odpadových vôd pre elektrárne ako napr

Chladiace okruhy Chladiacich veží, procesnú a chladiacu vodu a pred-upravenú vodu pre odsoľovacie jednotky

Technológie: triedenie (rotačné sitá), koagulácia, flokulácia, čírenie, sedimentácia, filtrácia (SMF, MMF, UF, BiosS-Treat)

Kotlová voda, kondenzát a teplá voda

Technológie: Iónová výmena (bežné, pokročilé a kontinuálne), Membránové technológie (RO / NF), Elektronická deionizácia (EDI)

Úprava odpadových vôd a recyklácia odpadových vôd

Technológie: koagulácia, flokulácia, zrážanie, sedimentácia, filtrácia, biologické procesy

 

Environment, Security, Quality.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

BHU Umwelttechnik GmbH | Einsteinstraße 57 | 71229 Leonberg | Germany | info@bhu-et.de

Company of the Almawatech Group, Babenhausen